ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ДАМА ТРАВЕЛ

КОИ СМЕ НИЕ

ДАМА ТРАВЕЛ ПЛУС, е основана во 2013 година како приватно претпријатие и една од поновите приватни туристички агенции во Република Македонија. Од самиот почеток се стремиме   организациски да ги понудиме сите потребни услуги, за бројните клиенти на домашниот и поширокиот туристички пазар. Ориентирајќи се кон целта – да обезбеди што поширок спектар на туристички услуги, воедно наменет за уште поголемиот број на потенцијални корисници, Како резултат на таквата деловна политика, континуирано и денес, нејзините услуги ги користат голем број на задоволни клиенти во земјата и во светот.

    Секогаш отворени за соработка со своите колеги и партнери од туристичкиот дел на македонското стопанство, спремна да ги гради и споделува со нив сите позитивни искуства.

ДамаТравел Плус е  членка на СКТМ (Стопанската комора за Туризам на Република Македонија).

    Според важечкиот Закон за Туризам од 2003 година, како и со последните измени на истиот од 2011г., ДамаТравел Плус поседува “Б” лиценца  доделена од Министерството за Економија на Република Македонија.

Персонал:
Карески Давор     – Директор за продажба
Кареска Марина  – туристички аранжмани и услуги

Turisticka agencija Dama Travel Prilep  Turisticka agencija Dama Travel Prilep, Makedonija